STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Asociácia Iridológov Slovenska

Článok 1

Základné ustanovenia

I. Charakter Občianskeho združenia

 1. Občianske združenie Asociácia Iridológov Slovenska (ďalej len občianske združenie - resp. OZ), je dobrovoľným, mimovládnym, nepolitickým, neziskovým občianskym združením, v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov v jeho platnom znení, združujúcim iridológov a záujemcov o iridológiu - tiež nazývanú irisdiagnostika.
 2. Asociácia Iridológov Slovenska je novovytvorenou dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez právneho predchodcu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3) zákona č. 83/1990 Zb. z. v platnom znení je občianske združenie právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.

II. Názov občianskeho združenia

 1. Úplný názov občianskeho združenia znie: Asociácia Iridológov Slovenska.
 2. V medzinárodnom styku občianske združenie používa anglický názov: Slovak Iridology Association.
 3. Občianske združenie má vlastnú symboliku - logo, ktoré schvaľuje členská schôdza občianskeho združenia.

III. Sídlo občianskeho združenia

 1. Sídlo občianskeho združenia je na Sološnica č.16, 90637 Slovenská Republika

 

Článok 2

Úlohy a ciele

I. Pôsobnosť občianskeho združenia

 1. Občianske združenie pôsobí na celom území Slovenskej republiky.

II. Poslanie občianskeho združenia

 1. Združovať iridológov a záujemcov o iridológiu, ktorí praktizujú poctivú iridológiu - resp. irisdiagnostiku založenú na dôkladnom štúdiu a výskume, používajú pritom iridologické pomôcky a kvalitné iridologické mapy, pri svojej praxi využívajú všetky dostupné prostriedky zamerané na skúmanie všetkých iridologických znakov, zreničky, dúhovky a očného bielka s použitím fotografickej, osvetľovacej a výpočtovej techniky, a tiež optických pomôcok.

III. Ciele občianskeho združenia

 1. Propagácia iridológie/irisdiagnostiky na Slovensku.
 2. Garancia poctivej iridologickej práce, založenej na dôkladnom štúdiu a praktických skúsenostiach v tomto odbore, s celkovou diagnostikou dúhovky, bielka a zreničky.
 3. Vytvorenie platformy pre zdieľanie skúseností iridológov na Slovensku.
 4. Iridologický výskum
 5. Vytvorenie novej slovenskej iridologickej terminológie.
 6. Rozvíjanie a propagácia iridológie/irisdiagnostiky všetkými dostupnými prostriedkami (články a rozhovory pre médiá, konferencie, veľtrhy, publikácie)
 7. Šírenie osvety v oblasti nášho odboru,
 8. Rozvíjanie vzdelávacích aktivít v oblasti iridológie/irisdiagnostiky a naturopatie, vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvalifikácie členov,
 9. Usporadúvanie alebo spoluusporadúvanie kurzov, školení alebo odborných seminárov poskytujúcich informácie z odboru iridológie/irisdiagnostiky.
 10. Podpora etického poskytovania služieb slovenských iridológov
 11. Zvyšovanie úrovne a zlepšovanie dobrej povesti odboru iridológia/irisdiagnostika
 12. Zastupovanie záujmov členskej základne a rozvíjanie služieb pre členov Asociácie Iridológov Slovenska.
 13. Spolupráca s fyzickými a právnickými osobami, odbornými inštitúciami, združeniami, organizáciami, nadáciami, univerzitami, medicínskymi centrami, nemocnicami, ústavmi, domovmi sociálnych služieb s cieľom iridologického výskumu a vzájomnej pomoci s týmito inštitúciami a ich klientmi, ako podpory a skvalitnenia životnej úrovne, ochrany zdravia, informovanosti, vzdelania a etických princípov vo všeobecno-prospešnom záujme.
 14. Organizovanie stretnutí s ľuďmi z oblastí podobných nášmu zameraniu.
 15. Zúčastňovanie sa na výstavách, festivaloch a iných propagačných aktivitách v rámci nášho zamerania.
 16. Vydávanie informačných, propagačných a študijných materiálov,
 17. Usporadúvanie a zapájanie sa do aktivít na prevenciu, podporu a ochranu zdravia obyvateľstva.

 

Článok 3

Podmienky prijatia za člena

I. Členstvo v občianskom združení

 1. Členom OZ sa môže stať:

a) profesionál v odbore iridológia resp. irisdiagnostika, ktorý preukáže vzdelanie v tomto odbore (doloží certifikát, diplom) a v tomto odbore vykonáva aktívnu prax a pred prijatím za člena prejde kontrolným testom Asociácie Iridológov Slovenska.

b) právnická osoba, alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov ak súhlasí so stanovami združenia a pred prijatím za člena prejde kontrolným testom Asociácie Iridológov Slovenska.

c) členom - čakateľom sa môže stať právnická osoba, alebo fyzická osoba staršia ako 18 rokov ak súhlasí so stanovami združenia, ktorá je vo fáze aktívneho štúdia iridológie/irisdiagnostiky pod záštitou Asociácie Iridológov Slovenska, ktoré sa končí kontrolným testom. Po úspešnom absolvovaní kontrolného testu sa člen-čakateľ bezodkladne stáva riadnym členom OZ.

 

 1. O prijatí člena rozhoduje predsedníctvo OZ na základe písomnej prihlášky resp. výsledkov kontrolného testu.
 1. Dokladom členstva je vydaný členský certifikát.
 1. Základný členský príspevok a jeho výška je určená predsedníctvom OZ. Príspevok nad túto sumu je dobrovoľný

 

II. Zánik členstva v občianskom združení

 1. Členstvo v občianskom združení zaniká:

a) zrušením členstva (po predložení písomného oznámenia predsedníctvu OZ),

b) vylúčením (na základe rozhodnutia predsedníctva OZ) v prípade, že člen opakovane, aj napriek napomenutiu predsedníctvom, porušuje tieto stanovy OZ alebo iným spôsobom škodí činnosti alebo dobrému menu OZ,

c) nezaplatením členských príspevkov do šiestich mesiacov od dátumu splatnosti, napriek tomu, že bol neplatiaci člen na svoje záväzky písomne upozornený,

d) úmrtím, resp. zánikom právnickej osoby,

e) zánikom OZ Asociácia Iridológov Slovenska.

 

Článok 4

Práva a povinnosti člena

I. Člen OZ má právo:

 1. zúčastňovať sa na členských schôdzach, podujatiach a podieľať sa na praktickej činnosti OZ,
 2. vyjadrovať sa ku všetkým otázkam riešených v OZ a byť informovaný o jeho činnosti a výsledkoch rokovaní jeho orgánov,
 3. Predkladať návrhy, podnety a pripomienky orgánom OZ a byť informovaný o ich riešení,
 4. Požiadať predsedníctvo o umiestnenie svojho profilu v maximálnom rozsahu jednej normostrany na webovej stránke združenia,
 5. obdržať certifikát o riadnom členstve v Asociácii Iridológov Slovenska bezodkladne po úspešnom absolvovaní kontrolného testu.

 

II. Člen OZ má povinnosť:

 1. dodržiavať stanovy OZ,
 2. plniť uznesenia členskej schôdze a orgánov OZ,
 3. platiť včas členský príspevok, ktorého výšku a dobu splatnosti určuje predsedníctvo OZ,
 4. aktívne hájiť záujmy OZ a nepodnikať kroky, ktoré by boli v rozpore so záujmami OZ,
 5. zúčastňovať sa podľa svojich možností jednaní orgánov združenia a členských schôdzí.

 

Článok 5

Organizačné členenie

I. Najvyšší orgán

 1. Najvyšším orgánom občianskeho združenia Asociácia Iridológov Slovenska je členská schôdza.
 1. Členská schôdza:

a) je najvyšším orgánom OZ, schádza sa minimálne jedenkrát ročne,

b) schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky, k zmene stanov je potrebný súhlas 2/3 väčšiny hlasov prítomných členov,

c) schvaľuje plán činností a výročnú správu,

d) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení, schvaľuje zásady hospodárenia OZ na ďalšie obdobie,

e) rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením,

f) členská schôdza je uznášania schopná nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov OZ,

g) hlasovacie právo na členskej schôdzi majú všetci prítomní členovia OZ, každý člen má jeden hlas,

h) volí a odvoláva členov predsedníctva aj podpredsedu,

i) volí a odvoláva kontrolný orgán - revízora.

 

II. Výkonný orgán

Výkonným orgánom OZ je Predsedníctvo.

 1. Predsedníctvo OZ:

a) je za svoju činnosť zodpovedné najvyššiemu orgánu (členskej schôdzi),

b) riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami členskej schôdze,

c) volí spomedzi seba a odvoláva predsedu,

d) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto rokovania,

e) schvaľuje prijatie nových členov,

f) podáva návrh na zrušenie OZ,

g) v prípade zrušenia OZ ustanovuje likvidátora.

 

III. Štatutárny orgán

Štatutárnymi orgánmi združenia je predseda a podpredseda.

 1. Štatutárny orgán:

a) v mene občianskeho združenia jedná predseda OZ, v prípade jeho neprítomnosti jedná podpredseda OZ, prípadne iný člen OZ, ktorý bol k tomu písomne splnomocnený predsedom alebo podpredsedom.

b) predseda a podpredseda môžu konať a podpisovať samostatne, na základe ich vzájomného dohovoru, pričom sa o týchto úkonoch vzájomne informujú.

 

IV. Kontrolný orgán

Kontrolným orgánom je revízor.

 1. Revízor:

a) je kontrolným orgánom, ktorý za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu (členskej schôdzi); členstvo v kontrolnom orgáne je nezastupiteľné s členstvom v orgánoch združenia,

b) kontroluje hospodárenie OZ, upozorňuje orgány na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie,

c) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov.

 

Článok 6

Zásady hospodárenia

I. Hospodárenie OZ sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a nariadeniami pre občianske združenia.

II. Za hospodárenie zodpovedá predsedníctvo OZ na čele s predsedom. OZ hospodári podľa zásad hospodárenia zostavených predsedníctvom a schválených členskou schôdzou.

III. Príjmy OZ tvoria:

 1. Základné členské príspevky
 2. Účelové príspevky na jednorazové akcie
 3. Dary, účelové dotácie, granty, percentá z daní od právnických a fyzických osôb
 4. Vlastná hospodárska činnosť súvisiaca s cieľmi OZ

IV. Výdavky OZ sú zamerané na riadenie, fungovanie OZ a realizáciu cieľov OZ.

V. Rozpočet OZ na príslušný rok schvaľuje predsedníctvo.

 

Článok 7

Zánik OZ

I. Občianske združenie Asociácia Iridológov Slovenska zaniká dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením.

II. OZ zaniká keď sa pre jej zánik vysloví aspoň 2/3 väčšina riadnych členov a súhlasí predsedníctvo.

III. Likvidátora menuje predsedníctvo.

IV. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a z likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu.

 

Článok 8

Záverečné ustanovenia

I. Vo veciach neupravených týmito stanovami platia všeobecne záväzné právne predpisy.

II. Stanovy OZ Asociácie Iridológov Slovenska nadobúdajú platnosť dňom schválenia členskou schôdzou.

III. OZ Asociácia Iridológov Slovenska vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Naši iridológovia
Copyright © Asociácia Iridlogóv Slovenska
Created by Disweb.sk